• กรกฎาคม 5, 2021

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย ที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ชาวต่างชาติควรจะเข้าใจว่าประเทศไทยได้พยายามสร้างระบอบประชาธิปไตย ที่ยั่งยืน มาตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ในบางช่วงเวลาเป้าหมายนั้นดูเหมือนจะอยู่และในบางช่วงเวลาเป้าหมายนั้นก็จะดูเหมือนจะอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมโดยทั่วไปแล้วประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอดไป 83 ปีที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องราวของรัฐบาลที่มาจากชนชั้นนำที่มักจะมีลักษณะการใช้อำนาจเผด็จการจากบนลงล่างไม่มากก็น้อย

ท่ามกลางความขัดแย้งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนไทยมีความเห็นกว้าง ๆ ร่วมกันอย่างหนึ่งคือประเทศไทยควรที่จะมีประชาธิปไตยรูปแบบ คนไทยหลายชั่วอายุคนได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการสร้างสภาวะภาพที่มีความจำเป็นในการที่จะนำประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และได้พยายามกำหนดรูปแบบของประชาธิปไตยที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวนี้ก็ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ

ประชาธิปไตย ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงยังไม่ได้หยั่งรากลึกลงในประเทศไทย ประจักษ์พยานในเรื่องนี้สังเกตได้จากจำนวนการก่อรัฐประหาร และธรรมนูญฉบับแล้วฉบับเหล่า ที่ถูกประกาศใช้และฉีกทิ้งในช่วงตลอดระยะเวลา 83 ปี ที่ผ่านมาเราจึงได้ถามตัวเองว่าประชาธิปไตยอะไร ที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ชาวต่างชาติผู้ปรารถนาดีทั้งหลายต้องการให้ประเทศไทยนำกลับคืนมา เราสงสัยว่าการเรียกร้องให้ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งในทันทีนั้น จะได้อะไรขึ้นมาเมื่อพิจารณาถึงความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ตามมาหลังจากการเลือกตั้งหลายต่อหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีเหตุผลอะไรหรือจะทำให้เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งอีกสักครั้งจะแก้อาการอัมพาตของการเมืองไทยได้อย่างเป็นปาฏิหาริย์

ประชาธิปไตย ที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ทหารกับอำนาจเด็จการที่ไม่สอดคล้องกับ ประชาธิปไตย

ไม่ว่าในกรณีที่ทหารเข้ามามีอำนาจโดยตรงในรัฐบาลหรือมีรัฐบาลที่ถูกแต่งตั้งโดยทหารก็ตาม เราจะเห็นธรรมชาติของการใช้อำนาจเผด็จการได้อย่างชัดเจนในหลาย ๆ กรณีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งที่ชอบทำก็มักจะมีพฤติกรรมเผด็จการ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยอยู่บ่อย ๆ รัฐบาลพลเรือนส่วนมากยังไม่ได้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับค่านิยมและโครงสร้างที่มีความจำเป็นต่อระบอบเสรี ประชาธิปไตย และในบางครั้งกลับเหยียบย่ำสิทธิ์ที่ของกลุ่มชนเล็ก ๆ และปัจเจกบุคคลต่าง ๆ หลายครั้งหลายคราวรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนอำนาจและความมั่งคั่งให้กับตนเอง ด้วยวิธีการที่ขัดกับกฎหมายและบางครั้งก็บั่นทอนอำนาจจากการตรวจสอบถ่วงดุลและภาคประชาสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยมีความหมายอย่างแท้จริง ทั้งนี้เราไม่ได้เห็นว่าฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมีศีลธรรมความดีงามมากหรือน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลย

ทหารกับอำนาจเด็จการที่ไม่สอดคล้องกับ ประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540 ได้ถูกริเริ่มขึ้นมาเพื่อการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงแต่ถึงกระนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มิอาจต้านอำนาจที่ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่หรือเรียกว่าเผด็จการนั่นเอง บ่อยครั้งที่มีการสลับสับเปลี่ยนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเพียงผลของการแทนที่ของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้เพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายที่มาจากภายนอกไม่น้อยไปกว่ารัฐบาลทหาร ลักษณะของสังคมไทยภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ระบบชนชั้นและ ระบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่ได้ก่อให้เกิดกลุ่มชนชั้นนำในมิติทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารชนชั้นนำที่มีตำแหน่งและสถานภาพต่าง ๆ ในสังคมเหล่านี้ เห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของชาติ และเป็นผู้กำหนดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกคนในสังคม โดยอาศัยระบบราชการแบบรวมศูนย์เป็นเครื่องมือที่สำคัญซึ่งระบบราชการในลักษณะดังกล่าว มิได้มีลักษณะการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางเท่าไหร่ ทั้งยังไม่ค่อยมีความละเอียดอ่อนต่อคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านและความหลากหลายของมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคเท่าที่ควร

การเลือกตั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ของตนกับกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งนั้น ก็ได้นำมาซึ่งรัฐบาลที่มุ่งเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ตนเอง และทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะทำลายระบบตรวจสอบอำนาจของตน อันนำไปสู่การแทรกแซงของฝ่ายตุลาการและสถาบันทหาร เพื่อทำการถอดถอนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ซึ่งการแทรกแซงในลักษณะเช่นนี้ได้ทำลายเสียงของสาธารณะที่เพิ่งถูกจุดประกายขึ้นมาได้เพียงไม่นาน  ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่ควรเดินหน้าสร้างระบอบ ประชาธิปไตย ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปหรือหมายความว่ามิตรต่างชาติไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ ในทางกลับกันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเสรีประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงในเร็ววัน

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี

สุดท้ายผู้เขียนเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลาอันสมควร แต่แรงกดดันจากต่างประเทศไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ตามจะไม่สามารถเร่งวันเร่งคืนให้วันนั้นมาถึงเร็วขึ้นได้เมื่อใดที่คนไทยยอมรับว่าโครงสร้างค่านิยมในอดีตที่มิอาจหวนคืนมาไม่ว่าจะคงความตราตรึงในความทรงจำสิ่งใดก็ตาม ไม่สอดคล้องกับความต้องการระบอบประชาธิปไตยในอนาคต เมื่อนั้นประเทศไทยจะก้าวกระโดดไปบนหนทางที่นำไปสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวประชาธิปไตย น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> wijsbegeerte

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น